circle

PRIVACY
POLICY

Chính sách quyền riêng tư

Qisda Corporation (dưới đây gọi là Qisda hoặc Chúng tôi) công nhận và tôn trọng quyền riêng tư của khách truy cập trực tuyến. Vì vậy, chúng tôi thông qua Chính sách quyền riêng tư này để giải thích với bạn về cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn, cũng như các quyền của bạn với tư cách là chủ thể của thông tin cá nhân. Chính sách quyền riêng tư này được áp dụng cho tất cả các thông tin thu thập được từ trang web của Qisda (www.Qisda.com; dưới đây gọi tắt là Trang web này). Thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin nào mà qua đó có thể trực tiếp hoặc gián tiếp xác định một thể nhân (chủ thể của thông tin cá nhân), ví dụ như họ tên, số CMND, vị trí địa lý, mã nhận dạng internet, v.v. Các thông tin không thể dùng để kết nối với danh tính thực của bạn, như Trang web yêu thích, hoặc số người đang truy cập trang web, thì đều không phải là thông tin cá nhân. Khi bạn truy cập và sử dụng trang web này, bạn không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào, trang web này sẽ không thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân của bạn. Các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp khi bạn liên hệ với chúng tôi, ví dụ: Email, họ tên, địa chỉ nhận thư và số điện thoại, sẽ được chúng tôi lưu trữ, xử lý, sử dụng, và khi cần thiết sẽ được gửi đến các công ty thuộc Tập đoàn Qisda, để tiện cung cấp các dịch vụ dành cho bạn, bao gồm phản hồi cho nhu cầu nghiệp vụ của bạn, gửi thông tin sản phẩm cho bạn, hoặc cung cấp dịch vụ cho bạn. Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, và chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích đã được bạn đồng ý, theo các quy định của Luật Bảo vệ thông tin cá nhân. Bạn có thể liên hệ với Qisda bất kỳ lúc nào để thực hiện các quyền của mình theo Luật Bảo vệ thông tin cá nhân, bao gồm chỉnh sửa, xóa, yêu cầu ngừng sử dụng, v.v. Khi chúng tôi nhận được yêu cầu thực hiện quyền của chủ thể thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ đề nghị bạn cung cấp các dữ liệu liên quan để xác minh danh tính, nhằm đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị cung cấp cho những người không liên quan, và đảm bảo dữ liệu sau chỉnh sửa là chính xác. Các yêu cầu như trên sẽ chỉ được xử lý sau khi chúng tôi hoàn thành xác minh danh tính.

Cập nhật tháng 11/2021